Ochrana osobních údajů

1.

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zejména se jedná o následující právními předpisy:

 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně s dalšími právními předpisy.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správcem osobních údajů je v tomto případě společnost VOLTDRIVE s.r.o., IČ: 29198054, dále také „správce“.

2.

Zákazník bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a že jeho osobní údaje budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy.
Zejména se jedná o osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby správce k naplnění účelu výše uvedených smluv (dále vše jako „osobní údaje“).
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

3.

Zákazník bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány taktéž pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.

4.

Zákazník bere na vědomí, že je jeho povinností uvádět vždy jen své správné a pravdivé osobní údaje a zároveň bere na vědomí svoji povinnost informovat správce o změně svých osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu.

5.

Zákazník bere na vědomí, že prodávající, jakožto správce pověřuje zpracováním osobních údajů i třetí osoby (zpracovatele), ale to vždy a pouze za účelem splnění kupní smlouvy. Jedná se zejména o společnosti zajišťující služby v oblasti platebního styku, přepravy apod.
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.
Prodávající nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6.

Získané osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy budou zpracovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7.

Osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 4 roky od jejího ukončení. Zákazník může kdykoli odhlásit zasílání obchodních sdělení, a to žádostí o odhlášení poslanou elektronicky na e-mail info@voltdrive.com.

8.

Zákazník má právo:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

V případě, že by se zákazník domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s platnou legislativou, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení či přímo odstranění takto vzniklého stavu.

9.

Soubory cookies se ukládají v koncovém zařízení zákazníka pomocí webového prohlížeče.

Více na stránce Zásady používání souborů cookie

10.

Přijali jsme taková technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování osobních údajů společností VOLTDRIVE jakožto správcem osobních údajů.

 Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Platí to pro naše zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, zákazníky a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, účinném od 25.5.2018 (dále jen „nařízení“), a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění.

U uchazeče o zaměstnání, zpracováváme s jeho souhlasem osobní údaje, které poskytl v rámci výběrového řízení na pozici v naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu, nejdéle však 6 měsíců od jejich zaslání.

Ve všeobecných obchodních podmínkách, umístěných na našich internetových stránkách, nalezne zákazník naší společnosti informace o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování osobních údajů a s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 nařízení.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.